• Our policies

Vår politikk

Kvalitetspolitikk


Bunker Oil AS skal være en pålitelig leverandør som er enestående på service og en medspiller og problemløser for våre kunder. Vi skal forvalte en effektiv, serviceinnstilt og kompetent organisasjon gjennom kontinuerlig utvikling og nødvendige omstillinger.

For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder, medarbeidere, partnere, leverandører og eiere har vi forpliktet oss til følgende:

 • Tilrettelegge for og oppmuntre til at alle medarbeidere skal drive med forbedringsarbeid
 • Innfri krav fra kunder, lovverk vi er underlagt og krav i henhold til ISO 9001:2015.
 • Kontinuerlig forbedringer gjennom konkrete og evaluerbare mål i kvalitetsarbeidet
 • Ha kundefokus i alle prosesser og forbedringsarbeid
 • Tilrettelegge for videreutvikling av ansatte gjennom opplæring og kompetanseheving
 • Ha systematisk oppfølging av leverandører

Vårt overordnede kvalitetsmål: Høy tilfredshet hos våre kunder.

Nedlastingslink Kvalitetspolitikk-dokument

Nedlastingslink Bunker Oils Kvalitet-, Miljø- og HMS-politikkdokument

 
 
 

Miljøpolitikk


Vi kjenner vår miljøbelastning og tar bevisste valg slik at vår aktivitet i minst mulig grad påvirker det ytre miljø. Vi skal drive kontinuerlig forbedring innen miljøtiltak som kildesortering, miljøsparetiltak og returordninger.

For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder, medarbeidere, partnere, leverandører og eiere har vi forpliktet oss til følgende:

 • Følge krav og forpliktelser som stilles til oss gjennom miljølovgivningen, Miljøfyrtårn og ISO 14001:2015.
 • Redusere blandet avfall ved tilrettelegging for og opplæring i god kildesortering på våre anlegg.
 • Redusere reisevirksomhet ved oppmuntring til bruk av virtuelle møterom der det er mulig.
 • Ta miljøbevisste valg ved innkjøp av produkt. Der det finnes miljøvennlige produkt som er gode alternativ skal disse foretrekkes.
 • Ha kontinuerlig fokus på å forebygge utslipp som kan skade det ytre miljø.

Vårt overordnede miljømål: Redusere vårt fotavtrykk gjennom målrettet forbedring innen våre vesentlige miljøaspekter - sortere avfall og redusere restavfall, kartlegge og redusere våre klimautslipp i vårt daglige virke.

Nedlastingslink Miljøpolitikk-dokument

Nedlastingslink Bunker Oils Kvalitet-, Miljø- og HMS-politikkdokument

 
 

HMS Politikk


Vår drift baseres på sikker drift med en nullvisjon for skader på menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier. Alle uønskede hendelser skal unngås ved at våre aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig og organisert måte.

For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder, medarbeidere, partnere, leverandører og eiere har vi forpliktet oss til følgende:

 • Risikobasert tenking i hele organisasjonen.
 • Årsaksanalyser ved hendelser og erfaringsdeling gjennom hele organisasjonen.
 • Tilrettelegging for et godt arbeidsmiljø som er helsefremmende og meningsfylt.
 • Oppmuntring og tilrettelegging for at alle medarbeidere kan drive med forbedringsarbeid.
 • Kontinuerlig forbedringer gjennom konkrete og evaluerbare mål
 • Tilrettelegge for videreutvikling av ansatte gjennom opplæring og kompetanseheving

Vårt overordnede HMS mål: Null personskade og null miljøskade,  Null jobbrelatert sykefravær. 

Nedlastingslink HMS Politikk-dokument

Nedlastingslink Bunker Oils Kvalitet-, Miljø- og HMS-politikkdokument