• Aktuelt

Aktuelt

Praksisendring - gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart

Publisert: 05/11/2019
Skattedirektoratet publiserte 01.10.2019 en prinsipputtalelse om fritaket for grunnavgift for gods- og passasjerfartøy i innenriks sjøfart.

Oppsummert:

  • Godstransport til/fra oppdrettsanlegg – hvis fartøyet også blir benyttet til avlusning eller bløgging – ingen fritak!
  • Passasjertransport i form av rundturer faller innenfor fritaket
  • Ambulansefartøy innenfor fritaket

Vedlagt følger hele uttalelsen, og må leses for å få fullstendig bilde:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/grunnavgift-pa-mineralolje-mv.--fritak-for-mineralolje-mv.-til-gods--og-passasjertransport-i-innenriks-sjofart--praksisendring/