• Hms

HMS

Bunker Oil AS skal forvalte en effektiv serviceinnstilt og kompetent organisasjon, gjennom kontinuerlig utvikling og nødvendige omstillinger.

Driften skal baseres på sikker drift, der HMS er i høysetet og alle muligheter for sikring mot personskade og miljøskade skal benyttes. Vår holdning er at alle uønskede hendelser kan unngås, våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skader.

 

For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder, medarbeidere, partnere, leverandører og eiere, har vi forpliktet oss til følgende:

Aktiv i markedet, en medspiller og problemløser for våre kunder

Kort responstid på alle typer henvendelser

Tilrettelegge for at alle medarbeidere kan drive med forbedringsarbeid

Levere avtalt kvalitet til avtalt tid og avtalt pris

Innfri krav fra kunder og aktuelt regelverk vi er underlagt

Risikobasert tenking i hele organisasjonen

Unngå skader på personell, miljø og økonomiske konsekvenser

 

Å fremme sunne holdninger, og utvikle en god kultur, er viktig for å nå våre mål!