Kjøpsbetingelser bedriftskunder

Anvendelse

Vi viser til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser, med mindre det er inngått særskilt avtale om andre betingelser.
 

Priser

Bunker Oil AS sine priser er inkludert alle skatter og avgifter, med mindre annet er nevnt. Prisen er alltid basert på leveringsdagens listepris. Kjøretillegg ut fra postnummer vil normalt komme som et tillegg. Dropptillegg på mindre leveringer må påregnes.
 

Levering med tankbil

Ordrer som bestilles hos Bunker Oil sitt sentralbord blir levert på kundens adresse, med mindre annet er avtalt. Levering foretas som regel innen 3 virkedager. I perioder, spesielt vinterstid, kan leveringstiden bli opp til 5 virkedager.
Hasteordrer: dersom det er nødvendig med ekstraordinær utrykning, blir kunden belastet et gebyr på 4000,- Her må vi ta forbehold om ledig transportkapasitet.
 
Avbestilling: avbestilling av en ordre kan foretas frem til produktet lastes på leveringsbilen, noe som vanligvis gjøres den dagen det er avtalt levering. Dersom avbestillingen kommer etter at produktet er lastet på leveringsbilen, forbeholder Bunker Oil seg retten til å fakturere kunden det bestilte volum.
 
Kvantum: kunden skal opplyse om ønsket kvantum eller alternativt at tanken ønskes fyllet opp. Minimum ordre ved bestilling i tankbil er 200 liter pr. produkt.
 

Kjøpers ansvar

Før levering i tankbil, skal kunden tilsikre at;
1. overfyllingsvern er montert på tanken.
2. tanken skal tanken kunne peiles.
3. at det er plass i tanken til det bestilte volum.
4. at tankinstallasjonen er godkjent og har de til enhver gjeldende miljømessige krav og regler.
5. at det er fri og uhindret adgang til tanken.
6. det er kundes ansvar på merke eller påvise tanken det skal fylles på, for å unngå feilleveringer.
 
Dersom disse forhold ikke er overholdt eller at Bunker Oil AS sine sjåfører vurderer at levering ikke kan skje på en trygg og sikker måte, kan Bunker Oil AS avvise levering inntil forholdene er ordnet.
Hvis kunden ikke kan motta produktet, nekter å motta det bestilte kvantum, eller hvis leveringsforholdene som nevnt ovenfor ikke er i orden, kan kunden pålegges et gebyr som kr. 1000,- eks. mva for de distribusjonskostnadene Bunker Oil AS har hatt i forbindelse med leveringen.
 

Lagervarer smøreoljer

Leveringstid: Ordrer som mottas hos sentralbordet til Bunker Oil  AS skal leveres kjøpers adresse innen 5. virkedager. På ikke lagerførte produkter eller ved restordrer kan lengre leveringstid forekomme. Dersom kjøper ønsker levering på en spesifikk dag innenfor de 5. virkedagene, tilkommer det et hastetillegg på kr. 500,- eks mva.
 

Undersøkelsesplikt

Kjøper er forpliktet til å undersøke om det leverte kvantum svarer til følgeseddelen straks leveringen er gjennomført. En eventuell reklamasjon må være Bunker Oil AS i hende senest 5. virkedager etter at leveransen er mottatt.
 

Force Majeure

Bunker Oil AS sin leveringsplikt utsettes, begrenses eller opphører i det omfang force majeure eller andre forhold, som Bunker Oil AS ikke er herre over, måtte forsinke, vanskeliggjøre eller forhindre levering. Som force majeure anses krig, opprør, borgerlige uroligheter, blokader, karantener, streiker, lockout, brann, is-vanskeligheter, trafikk- og driftsforstyrrelser for øvrig, samt foranstaltninger av enhver art truffet av offentlige myndigheter.
Betalingsbetingelser

Det ytes en kredit på 15 dager, med mindre annet er avtalt. Betaling for mottatt leveranse skal, for at den skal være foretatt i rett tid, være til rådighet for Bunker Oil AS på forfallsdatoen.
Ved overskridelse av betalingsbetingelsene vil Bunker Oil AS i henhold til renteloven kreve månedlige morarenter av skyldig saldo inntil betaling av utestående beløp er gjennomført. Såfremt utestående beløp ikke er mottatt i rett tid og Bunker Oil AS må utstede en betalingspåminnelse, pålegges et gebyr på kr. 100 eks. mva for hver betalingspåminnelse. Ny leveranse vil ikke kunne finne sted, dersom kunden har en forfalt saldo.
 

Ansvar – følgeskader

Varen overgår til kunden ved levering i kundens tank.
 
Levering kan foretas uten at kunde eller kundens representant er tilstede og kvitterer for mottaket av produktet.
Bunker Oil AS hefter ikke for skader, herunder spillskader, som er oppstått som følge av mangler ved kundens tankanlegg. Dette gjelder også ved manglende avblending av gamle tanker.
 

Forsikring

Forsikring tegnes ikke for kjøpers del av transporten dersom kjøper selv henter produkter ved avtalte depoter.
 

Tvister

Eventuelle tvister skal avgjøres ved tingretten i Møre og Romsdal.
 

Fravikelse av skriftlighet

Ovenstående kjøps-, salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende, med mindre annet er avtalt skriftlig.
 
Bunker Oil AS kan til enhver tid endre disse betingelsens med 30 dagers varsel.
 
Med hilsen
Bunker Oil